วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

สูตรที่ ๑ อตฺโถ อกฺขรสญฺญาโต

อตฺโถ อกฺขรสญฺญาโต

ตัวอักษรทำให้ความหมายชัดเจนรู้ความหมายได้ เมื่ออักษรผิดพลาดเสียแล้ว จะเข้าใจความหมายได้อย่างไร เพราะเหตุน้ั้น สูตรนี้ ถือเป็นสูตรที่แสดงความสำคัญของการศึกษาไวยากรณ์ก่อนศึกษาพระธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น