วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

แนะนำคัมภีร์

คัมภีร์นี้ เป็นคัมภีร์ช่วยเหลือผู้ศึกษาคัมภีร์ไวยากรณ์ "กัจจายนะ" โดยวิธีสรุปขั้นตอนการใช้สูตรต่างๆในกัจจายนไวยากรณ์ มาเป็นแนวทางการประกอบรูปศัพท์ต่างๆที่พบในพระไตรปิฎกและคัมภีร์บาฬีทั่วไป เพราะฉะนั้น นักศึกษอาศัยแนวทางของคัมภีร์นี้ จะเป็นผู้ฉลาดในการศึกษาพระคัมภีร์ต่างๆไ้ด้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น