วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สูตรที่ ๓ ตตฺโถทนฺตา สรา อฏฺฐ

อักษร ๔๑ ตัวเหล่านั้น สระมี ๘ ตัว คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ.
โอ เป็นอักษรตัวสุดท้ายของกลุ่มอักษรเหล่าใดกลุ่มอักษรเหล่านั้น ชื่อว่า โอทนฺตา