วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สูตรที่ ๓ ตตฺโถทนฺตา สรา อฏฺฐ

อักษร ๔๑ ตัวเหล่านั้น สระมี ๘ ตัว คือ อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ.
โอ เป็นอักษรตัวสุดท้ายของกลุ่มอักษรเหล่าใดกลุ่มอักษรเหล่านั้น ชื่อว่า โอทนฺตา

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

สูตรที่ ๒ อกฺขราปาทโย เอกจตฺตาลีสํ

สูตรที่ ๒

อกฺขราปาทโย เอกจตฺตาลีสํ

อักษรในภาษาบาฬี มี ๔๑ ตัวเท่านั้น เกินกว่านี้ ไม่ใช่ภาษามคธที่บันทีกพระพุทธวจนะ

สูตรที่ ๑ อตฺโถ อกฺขรสญฺญาโต

อตฺโถ อกฺขรสญฺญาโต

ตัวอักษรทำให้ความหมายชัดเจนรู้ความหมายได้ เมื่ออักษรผิดพลาดเสียแล้ว จะเข้าใจความหมายได้อย่างไร เพราะเหตุน้ั้น สูตรนี้ ถือเป็นสูตรที่แสดงความสำคัญของการศึกษาไวยากรณ์ก่อนศึกษาพระธรรม

แนะนำคัมภีร์

คัมภีร์นี้ เป็นคัมภีร์ช่วยเหลือผู้ศึกษาคัมภีร์ไวยากรณ์ "กัจจายนะ" โดยวิธีสรุปขั้นตอนการใช้สูตรต่างๆในกัจจายนไวยากรณ์ มาเป็นแนวทางการประกอบรูปศัพท์ต่างๆที่พบในพระไตรปิฎกและคัมภีร์บาฬีทั่วไป เพราะฉะนั้น นักศึกษอาศัยแนวทางของคัมภีร์นี้ จะเป็นผู้ฉลาดในการศึกษาพระคัมภีร์ต่างๆไ้ด้