วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

๑๘๙ นามศัพท์ : ระบบการสร้างรูปคำนามใน อูการันต์

#ปทรูปสิทธิสังเขป๑๘๙
นามศัพท์ : ระบบการสร้างรูปคำนามใน อูการันต์
----
นามศัพท์ที่เป็นอูการันต์ ปุงลิงค์ ท่านนำ วิญฺญู ผู้รู้แจัง มาเป็นแบบอย่างเพื่อกำหนดศัพท์อื่น

ขออนุโมทนา
สมภพ สงวนพานิช

อู การันต์ ในปุงลิงค์
อุ การันต์ ในปุงลิงค์ แจกแบบ วิญฺญู (ผู้รู้แจ้ง) ดังนี้

วิญฺญู สทฺทปทมาลา
แสดงกลุ่มคำที่ประกอบวิภัตติของ วิญฺญู ศัพท์

วิภัตติ
เอกวจนะ
พหุวจนะ
ปฐมา
วิญฺญู
วิญฺญุโน  วิญฺญู
อาลปนะ
โภ วิญฺญุ
ภวนฺโต วิญฺญุโน  วิญฺญู
ทุติยา
วิญฺญุํ
วิญฺญุโน  วิญฺญู
ตติยา
วิญฺญุนา
วิญฺญูหิ  วิญฺญูภิ
จตุตถี
วิญฺญุสฺส  วิญฺญุโน
วิญฺญูนํ
ปญฺจมี
วิญฺญุนา วิญฺญุสฺมา วิญฺญุมฺหา
วิญฺญูหิ  วิญฺญูภิ
ฉฏฐี
วิญฺญุสฺส  วิญฺญุโน
วิญฺญูนํ
สตฺตมี
วิญฺญุสฺมึ  วิญฺญุมฺหิ
วิญฺญูสุ


×vØ

๑๘๙ นามศัพท์ : ระบบการสร้างรูปคำนามใน อูการันต์

#ปทรูปสิทธิสังเขป๑๘๙
นามศัพท์ : ระบบการสร้างรูปคำนามใน อูการันต์
----
นามศัพท์ที่เป็นอูการันต์ ปุงลิงค์ ท่านนำ วิญฺญู ผู้รู้แจัง มาเป็นแบบอย่างเพื่อกำหนดศัพท์อื่น

ขออนุโมทนา
สมภพ สงวนพานิช

อู การันต์ ในปุงลิงค์
อุ การันต์ ในปุงลิงค์ แจกแบบ วิญฺญู (ผู้รู้แจ้ง) ดังนี้

วิญฺญู สทฺทปทมาลา
แสดงกลุ่มคำที่ประกอบวิภัตติของ วิญฺญู ศัพท์

วิภัตติ
เอกวจนะ
พหุวจนะ
ปฐมา
วิญฺญู
วิญฺญุโน  วิญฺญู
อาลปนะ
โภ วิญฺญุ
ภวนฺโต วิญฺญุโน  วิญฺญู
ทุติยา
วิญฺญุํ
วิญฺญุโน  วิญฺญู
ตติยา
วิญฺญุนา
วิญฺญูหิ  วิญฺญูภิ
จตุตถี
วิญฺญุสฺส  วิญฺญุโน
วิญฺญูนํ
ปญฺจมี
วิญฺญุนา วิญฺญุสฺมา วิญฺญุมฺหา
วิญฺญูหิ  วิญฺญูภิ
ฉฏฐี
วิญฺญุสฺส  วิญฺญุโน
วิญฺญูนํ
สตฺตมี
วิญฺญุสฺมึ  วิญฺญุมฺหิ
วิญฺญูสุ


×vØ